Privacy disclaimer

Privacybeleid Massagepraktijk Romano Sandee https://www.romanosandee.nl

Over ons privacybeleid

Massagepraktijk Romano Sandee geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig ben voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Massagepraktijk Romano Sandee. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 december 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij en mijn partners worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Romano Sandee. U vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.
Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Websitesoftware

Joomla
Mijn website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Joomla heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Joomla maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Joomla behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Coconuts Hosting
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Coconuts Hosting. Coconuts Hosting verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Coconuts Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Coconuts Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Elektronische Patiënten Dossier

Inno3D

Massagepraktijk Romano Sandee werkt met de leverancier Inno3D welke de online omgeving InEPD heeft ontwikkeld. Het is verplicht gesteld om, wanneer u klant of cliënt bent bij massagepraktijk Romano Sandee, een dossier te hebben. Hier worden de contra-indicaties vastgelegd en uw klachten omschreven. Daarnaast word uw "journaal" bijgehouden, wat inhoud dat we per afspraak hier de notities maken over wat er is behandeld en andere bijzonderheden. Tevens kunnen we vanuit hier uw facturen opstellen. Tijdens de eerste afspraak wordt middels een intakegesprek het dossier samen met u ingevuld. U kunt ten alle tijden een PDF uitdraai opvragen van uw dossier. U heeft het recht om feitelijke inhoud te wijzigen. Het dossier wordt bewaard gedurende 7 jaar, daar de dossiervorming gekoppeld is aan onze boekhouding. Inno3D heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Coconuts Hosting
Ik maak daarnaast voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Coconuts Hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Coconuts Hosting heeft geen toegang tot ons postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingssystemen

Externe cadeaubonnen

Externe cadeaubonnen hebben een code op de cadeaubon of cadeaukaart welke ik moet invoeren op een website of moet opsturen naar de uitgever van deze bon om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van deze cadeaubon of cadeaukaart. Bij de overdracht van deze gegevens wordt enkel en alleen de code doorgegeven middels een veilige SSL-verbinding of via de post. Bij deze overdracht worden geen persoonsgegevens verstrekt aan de uitgever van de externe cadeaubon.

Pin- en creditcard betalingen

Bij massagepraktijk Romano Sandee kunt u pinnen of betalen met de creditcard via de pinterminal. Ik maak bij deze betaling gebruik van de aanbieder Izettle welke de betaling voor mij verwerkt. iZettle AB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en zal alleen uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om bonnen naar u te sturen indien je dit hebt aangegeven na de betaling. iZettle zal uw contactgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en niet delen met iemand anders zonder toestemming aan u te vragen. Betaalgegevens worden niet opgeslagen op de mobiele apparatuur maar op de server van iZettle, welke het mogelijk maken om (indien nodig) een terugbetaling te kunnen doen. De afgenomen dienst word geregistreerd bij de pinbetaling en kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populairiteit van de diensten en de frequentie van bezoek.

Mollie

Het is mogelijk om van te voren je massage te betalen via Mollie in het online reserveerysteem. Op het moment dat u kiest voor een betaling via Mollie, wordt u geleid naar de website van Mollie om de betaling daadwerkelijk te doen en te verwerken voor mij. Mollie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die bij de betaling horen, zoals uw bankgegevens of gegevens van uw creditcard. Mollie zal uw contactgegevens niet voor ander doeleinden gebruiken dan de betaling van de massage en niet delen met iemand anders zonder toestemming van uzelf. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mollie heeft verder geen toegang tot de door u ingevoerde gegevens in het reserveringsformulier.

Facturatie en boekhouden

Voor het opstellen van de facturen maken we gebruik van het online programma inEPD, waar we tevens onze boekhouding in doen. InEPD is verantwoordelijk voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De partij werkt continu aan een goede beveiliging van de gegevens. Ook bij pinbetalingen word een factuur opgesteld, deze staat los van de gegevens van de pinbetaling. De factuur word namelijk afgeschreven op de klant 'pinbetalingen'.

Persoonsgegevens website en cliëntendossiers

Massagepraktijk Romano Sandee verwerkt persoonsgegevens vanaf de website www.romanosandee.nl waarbij deze versleuteld worden verzonden via een SSL-verbinding. Het is daarnaast mogelijk om al digitaal een aanmeldformulier als cliënt te doen via de website van InEPD. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Contact via website www.romanosandee.nl

Via de website www.romanosandee.nl kan de klant contact opnemen met massagepraktijk Romano Sandee. In het contactformulier wordt verplicht gevraagd naar de naam, e-mailadres en telefoonnummer. Overige gegevens met persoonsgegevens zijn optioneel. De verplichte gegevens worden gebruikt om de afzender van een antwoord te voorzien. Het ingevulde formulier word op de server van de website nog maximaal 2 jaar bewaard. De binnen gekomen e-mail wordt na verwerken (beantwoorden of andere actie) na uiterlijk 30 dagen verwijderd, tenzij de e-mail een onderdeel vormt van een overeenkomst. In dat geval wordt de e-mail maximaal 2 jaar bewaard.

Voorscreening contra-indicaties

Op de website op het adres https://romanosandee.nl/reserveer-online/voorscreening-contra-indicaties.html is het mogelijk een voorscreening van medische contra-indicaties mogelijk. Door middel van het invullen van het formulier krijgt de klant voorafgaand de afspraak inzicht of er (mogelijk) sprake kan zijn van een medische contra-indicatie waardoor een massage niet of aangepast gegeven kan worden. Indien er geen negatief resultaat is voor de klant, word dit formulier niet verzonden en het resultaat word op geen enkele manier opgeslagen.

Indien op één van de indicaties deze indicatie voorkomt (positief is), dan kan de klant er voor kiezen de uitslag naar massagepraktijk Romano Sandee te sturen. De klant kan zelf beslissen welke persoonsgegevens hij of zij meestuurt. Het formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verzonden en de klant ontvangt per e-mail een definitieve uitsluiting op het resultaat.

Online reserveersysteem

Via de webpagina https://www.romanosandee.nl/reserveer-online.html kan de klant online een afspraak maken voor de te reserveren massagedienst en/of workshop. Binnen deze pagina geeft de klant aan op welke datum en tijd de klant welke massagedienst zou willen afnemen. De naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt als persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met de klant en de afspraak te plannen in de agenda. De klant kan daarnaast gebruik maken van optionele diensten en deze aangeven in het online reserveersysteem, zoals het gebruik maken van de voorziening om te parkeren op de kosten van massagepraktijk Romano Sandee. In dit geval verwerkt massagepraktijk Romano Sandee ook het kenteken om deze door te geven bij de gemeente Groningen om binnen het tijdvak de auto te kunnen parkeren. Er word gevraagd op welke wijze de klant wil betalen met oog op de externe cadeaubonnen, zodat deze voorafgaand de afspraak geverifieerd kunnen worden op geldigheid tijdens de afspraak. Tenslotte kan de klant in het reserveersysteem aangeven of zij op de hoogte willen worden gehouden van nieuws vanuit de massagepraktijk. De afspraak wordt via een beveiligde SSL-verbinding verzonden naar de server welke gehost is bij Coconuts Hosting. Na goedkeurig van massagepraktijk Romano Sandee wordt de afspraak tevens geplaatst op Google calendar waarbij Google hier beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de data overdracht te faciliteren.

Persoonlijk cliëntendossier Excel

Tot voor kort gebruikten we cliëntendossiers in Excel. Deze worden tot uiterlijk 1 januari 2021 bewaard in onze cloudomgeving die wij afnemen bij Strato. Strato is verantwoordelijk voor het maken van passende maatregelen te nemen voor de beveiliging van de documenten alsmede dit op organisatorische maatregelen. Na 1 januari 2021 worden de documenten in Excel, voor zover deze nog niet waren vernietigd, alsnog vernietigd.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Massagepraktijk Romano Sandee op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar de cadeaubonnummers en bijbehorende verstrekgegevens van de cadeaubonnen van massagepraktijk Romano Sandee tenminste vijf jaar om te kunnen blijven verifiëren of de cadeaubon nog geldig is. Ik bewaar uw naam, e-mail-adres en telefoongegevens zolang u cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Massagepraktijk Romano Sandee. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Voor de actuele contactgegevens, verwijs ik u naar de webpagina Contact.
Contactpersoon voor privacyzaken
Romano Sandee

 1. Snel contact

 2. Wat wil je doen?(*)
  Ongeldige invoer
 3. Naam(*)
  Geen naam ingevuld
 4. Telefoonnummer(*)
  Geen telefoonnummer ingevuld
 5. E-mailadres(*)
  Geen (geldig) e-mailadres ingevuld
 6. Indien de afspraak tot 48 uur voor aanvang word geannuleerd, ben je conform de algemene voorwaarden verplicht de massage te voldoen. Indien het een massage(workshop) is met een waarde van meer dan € 100,-, dient de afspraak tenminste 5 kalenderdagen voor aanvang geannuleerd te worden om dit kosteloos te kunnen doen. Het tijdstip van melden / klikken op verzenden is daarbij bindend.
 7. Wanneer en hoe laat was de geplande afspraak?
  Ongeldige invoer
 8. Je kunt online reserveren via het reserveersysteem. Het online reserveerysteem weergeeft de actuele beschikbaarheid binnen de openingstijden. Je kan tot 48 uur voor aanvang hier een reservering plaatsen.
 9. Wanneer online reserveren niet lukt, vul dan de onderstaande velden in. Dan plaats ik de afspraak voor je.

  Het is momenteel niet mogelijk om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen i.v.m. de opleiding welke Romano momenteel volgt. Wil u graag telefonisch contact, vul dan het formulier in met het verzoek om terug te bellen.
 10. Ik kan me voorstellen dat het lastig kiezen is. Daarom is er een online keuzehulp gemaakt waarbij je aan de hand van verschillende vragen je een advies word aangereikt welke massage ik zou adviseren voor jou.
 11. Het is momenteel niet mogelijk om telefonisch te reserveren, daar Romano momenteel een opleiding volgt en hiervoor stage loopt. Wil je graag telefonisch contact? Verzoek dan om terug te bellen. Terugbellen word geprobeerd om binnen 3 dagen te doen in een tijdvak van 7.00 uur 's ochtends tot uiterlijk 22.00 uur 's avonds. Je mag in het verzoek voorkeuren aangeven, maar deze kunnen niet altijd gehonoreerd worden.

  Telefonisch reserveren voor buiten de tijden in het online reserveersysteem heeft momenteel geen nut: de tijden zijn afgestemd op het stagerooster en hierbuiten zijn geen mogelijkheden.
 12. Vul hieronder 3 data in dat je zou kunnen met daarbij een tijd. Wanneer het je niet uit maakt qua tijdstip, geef dan een tijdvak aan, bijv. middag. Dan krijg je een afspraakvoorstel daarop aangepast mits mijn persoonlijke agenda dit toelaat.
 13. Je kunt jezelf inschrijven als cliënt via deze webpagina.
 14. Je 1e voorkeur:(*)
  Ongeldige invoer
 15. Je 2e voorkeur:(*)
  Ongeldige invoer
 16. Je 3e voorkeur:
  Ongeldige invoer
 17. Welke duur van de massage wil je?(*)
  Ongeldige invoer
 18. Welke massage(workshop) zou je willen reserveren?(*)
  Ongeldige invoer
 19. Onderwerp:
  Ongeldige invoer
 20. Toelichting of vragen:(*)
  Ongeldige invoer
 21. Adres:
  Ongeldige invoer
 22. Postcode:
  Ongeldige invoer
 23. Plaats:
  Ongeldige invoer
 24. Welke soort olie wil je?
  Ongeldige invoer
 25. Welke massagetafel wil je?
  Ongeldige invoer
 26. Ik ga akkoord met:(*)


  Ongeldige invoer
 27. Ik wil antwoord per:(*)


  Ongeldige invoer
 28. Ongeldige invoer
 29. Nog niet aangevinkt
© 2020 Romano Sandee