Privacy policy

Privacybeleid Massagepraktijk Romano Sandee https://www.romanosandee.nl

Over ons privacybeleid

Massagepraktijk Romano Sandee geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Massagepraktijk Romano Sandee. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Websitesoftware

Joomla
Mijn website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Joomla heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Joomla maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Joomla behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Coconuts Hosting
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Coconuts Hosting. Coconuts Hosting verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Coconuts Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Coconuts Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Coconuts Hosting
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Coconuts Hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Coconuts Hosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingssystemen

Externe cadeaubonnen

Externe cadeaubonnen hebben een code op de cadeaubon of cadeaukaart welke ik moet invoeren op een website of moet opsturen naar de uitgever van deze bon om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van deze cadeaubon of cadeaukaart. Bij de overdracht van deze gegevens wordt enkel en alleen de code doorgegeven middels een veilige SSL-verbinding of via de post. Bij deze overdracht worden geen persoonsgegevens verstrekt aan de uitgever van de externe cadeaubon.

Pin- en creditcard betalingen

Bij massagepraktijk Romano Sandee kunt u pinnen of betalen met de creditcard via de pinterminal. Ik maak bij deze betaling gebruik van de aanbieder Izettle welke de betaling voor mij verwerkt. iZettle AB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en zal alleen je e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om bonnen naar je te sturen indien je dit hebt aangegeven na de betaling. iZettle zal je contactgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en niet delen met iemand anders zonder toestemming aan je te vragen. Betaalgegevens worden niet opgeslagen op de mobiele apparatuur maar op de server van iZettle, welke het mogelijk maken om (indien nodig) een terugbetaling te kunnen doen. De afgenomen dienst word geregistreerd bij de pinbetaling en kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populairiteit van de diensten en de frequentie van bezoek.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Facturatie en boekhouden

Voor het opstellen van facturen en het doen van de boekhouding maak ik gebruik van het programma Microsoft Excel. De documenten worden opgeslagen in de cloud bij de aanbieder Dropbox. Dropbox beschikt over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je gegevens en het testen op kwetsbaarheden. Dropbox werkt bovendien continu aan nieuwe functies voor het beveiligen van de gegevens, in aanvulling op voorzieningen als tweestapsverificatie, versleuteling van bestanden in rust en meldingen wanneer nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan mijn account. Dropbox bewaart de gegevens die je hebt opgeslagen op onze Services zolang als nodig is om je de Services te kunnen leveren.

Persoonsgegevens website en cliëntendossiers

Massagepraktijk Romano Sandee verwerkt persoonsgegevens vanaf de website www.romanosandee.nl waarbij deze versleuteld worden verzonden via een SSL-verbinding. Daarnaast wordt het intakeformulier (onderdeel van het persoonlijk dossier) via de e-mail de klant toegestuurd en geretourneerd. Ook in het intakeformulier staan persoonsgegevens en daarnaast medische gegevens welke verwerkt worden.

Contact via website www.romanosandee.nl

Via de website www.romanosandee.nl kan de klant contact opnemen met massagepraktijk Romano Sandee. In het contactformulier wordt verplicht gevraagd naar de naam, e-mailadres en telefoonnummer. Overige gegevens met persoonsgegevens zijn optioneel. De verplichte gegevens worden gebruikt om de afzender van een antwoord te voorzien. Het ingevulde formulier word op de server van de website nog maximaal 2 jaar bewaard. De binnen gekomen e-mail wordt na verwerken (beantwoorden of andere actie) na uiterlijk 30 dagen verwijderd, tenzij de e-mail een onderdeel vormt van een overeenkomst. In dat geval wordt de e-mail maximaal 2 jaar bewaard.

Voorscreening contra-indicaties

Op de website op het adres https://romanosandee.nl/reserveer-online/voorscreening-contra-indicaties.html is het mogelijk een voorscreening van medische contra-indicaties mogelijk. Door middel van het invullen van het formulier krijgt de klant voorafgaand de afspraak inzicht of er (mogelijk) sprake kan zijn van een medische contra-indicatie waardoor een massage niet of aangepast gegeven kan worden. Indien er geen negatief resultaat is voor de klant, word dit formulier niet verzonden en het resultaat word op geen enkele manier opgeslagen.

Indien op één van de indicaties deze indicatie voorkomt (positief is), dan kan de klant er voor kiezen de uitslag naar massagepraktijk Romano Sandee te sturen. De klant kan zelf beslissen welke persoonsgegevens hij of zij meestuurt. Het formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verzonden en de klant ontvangt per e-mail een definitieve uitsluiting op het resultaat.

Online reserveersysteem

Via de webpagina https://www.romanosandee.nl/reserveer-online.html kan de klant online een afspraak maken voor de te reserveren massagedienst en/of workshop. Binnen deze pagina geeft de klant aan op welke datum en tijd de klant welke massagedienst zou willen afnemen. De naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt als persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met de klant en de afspraak te plannen in de agenda. De klant kan daarnaast gebruik maken van optionele diensten en deze aangeven in het online reserveersysteem, zoals het gebruik maken van de voorziening om te parkeren op de kosten van massagepraktijk Romano Sandee. In dit geval verwerkt massagepraktijk Romano Sandee ook het kenteken om deze door te geven bij de gemeente Groningen om binnen het tijdvak de auto te kunnen parkeren. Er word gevraagd op welke wijze de klant wil betalen met oog op de externe cadeaubonnen, zodat deze voorafgaand de afspraak geverifieerd kunnen worden op geldigheid tijdens de afspraak. Tenslotte kan de klant in het reserveersysteem aangeven of zij op de hoogte willen worden gehouden van nieuws vanuit de massagepraktijk. De afspraak wordt via een beveiligde SSL-verbinding verzonden naar de server welke gehost is bij Coconuts Hosting. Na goedkeurig van massagepraktijk Romano Sandee wordt de afspraak tevens geplaatst op Google calendar waarbij Google hier beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de data overdracht te faciliteren.

Persoonlijk cliëntendossier Excel

Het persoonlijk cliëntendossier is opgemaakt in Excel en heeft verschillende delen. In het algemene deel worden de contactgegevens gevraagd van de cliënt. Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de cliënt. Daarnaast wordt gevraagd waar de cliënt massagepraktijk Romano Sandee heeft gevonden welke gebruikt wordt om te meten welke marketingkanalen efficiënt zijn. In het tweede deel van het intakeformulier word gevraagd naar medische gegevens waarbij bij diverse massages (afhankelijk van de keuze) de indicatie een potentiële contra-indicatie vormt voor de geboekte massage. Vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van massagepraktijk Romano Sandee wordt vereist dat er een risico-analyse word gemaakt van de cliënt bij de afname van de dienst. Daarnaast zorgt dit voor een betere veiligheid voor de te geven massage naar de cliënt waar de gezondheid voorop staat. Door middel van de contra-indicatie controle is dit afdoende afgedekt richting de verzekering. Er word gevraagd of de cliënt recent ook elders een behandeling heeft gehad. Zo kan worden vast gesteld of de massage van massagepraktijk Romano Sandee niet botst met de behandeling van een andere hulpverlener. Tenslotte wordt er gevraagd naar factoren die van invloed kunnen zijn op eventuele spierklachten, zoals het stressniveau en hoe gevoelig hier iemand voor is, welke sport en beweging iemand doet en wat voor werkzaamheden iemand doet. Tevens wordt er gevraagd of de cliënt links- of rechtshandig is om na te gaan wat de belangrijkste zijde (dominante zijde) van de cliënt is. Tenslotte wordt er in het intakeformulier gevraagd naar de aanleiding van het bezoek waardoor er een beter beeld ontstaat tussen de de eventuele contra-indicaties en de te geven massage.

In het tweede tabblad worden de massagebehandelingen geregistreerd. Bij elke behandeling word de behandeldatum geregistreerd, de gegeven massage en welke spieren zijn behandeld. Per spier wordt er genoteerd welke mate van weerstand de spier had voor zowel de linker kant van het lichaam als de rechter kant van het lichaam. Tenslotte wordt de gebruikte olie genoteerd en andere bijzonderheden welke relevant zijn voor een volgende keer. Door deze registratie kan het proces bewaakt worden om spierspanningen te verlagen of om te bewaken of dit de juiste techniek is voor de cliënt. Indien de cliënt een negatieve reactie zou hebben, kan dit herleid worden uit dit deel van het cliëntendossier.

Het cliëntendossier wordt tot 2 jaar ná de laatste massage bewaart, tenzij iemand toestemming heeft gegeven om het dossier voor een periode van 7 jaar te bewaren.

Het dossier wordt niet verstrekt aan derden en wordt bewaard bij de aanbieder Dropbox. Dropbox beschikt over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je gegevens en het testen op kwetsbaarheden. Dropbox werkt bovendien continu aan nieuwe functies voor het beveiligen van de gegevens, in aanvulling op voorzieningen als tweestapsverificatie, versleuteling van bestanden in rust en meldingen wanneer nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan mijn account. Dropbox bewaart de gegevens die je hebt opgeslagen op onze Services zolang als nodig is om je de Services te kunnen leveren.

Intakeformulier via website

Indien het Excel document niet werkt voor de cliënt, heeft de cliënt de mogelijkheid het intakeformulier in te vullen via https://www.romanosandee.nl/component/content/article/221-persoonlijk-dossier/383-persoonlijk-dossier.html. De velden die hier ingevuld worden worden via een SSL-verbinding naar de website verzonden en tevens per e-mail naar massagepraktijk Romano Sandee, waarbij massagepraktijk Romano Sandee deze velden overneemt en invult binnen Excel. Het formulier is qua opbouw precies hetzelfde als binnen Excel. In het algemene deel worden de contactgegevens gevraagd van de cliënt. Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de cliënt. Daarnaast wordt gevraagd waar de cliënt massagepraktijk Romano Sandee heeft gevonden welke gebruikt wordt om te meten welke marketingkanalen efficiënt zijn. In het tweede deel van het intakeformulier word gevraagd naar medische gegevens waarbij bij diverse massages (afhankelijk van de keuze) de indicatie een potentiële contra-indicatie vormt voor de geboekte massage. Vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van massagepraktijk Romano Sandee wordt vereist dat er een risico-analyse word gemaakt van de cliënt bij de afname van de dienst. Daarnaast zorgt dit voor een betere veiligheid voor de te geven massage naar de cliënt waar de gezondheid voorop staat. Door middel van de contra-indicatie controle is dit afdoende afgedekt richting de verzekering. Er word gevraagd of de cliënt recent ook elders een behandeling heeft gehad. Zo kan worden vast gesteld of de massage van massagepraktijk Romano Sandee niet botst met de behandeling van een andere hulpverlener. Tenslotte wordt er gevraagd naar factoren die van invloed kunnen zijn op eventuele spierklachten, zoals het stressniveau en hoe gevoelig hier iemand voor is, welke sport en beweging iemand doet en wat voor werkzaamheden iemand doet. Tevens wordt er gevraagd of de cliënt links- of rechtshandig is om na te gaan wat de belangrijkste zijde (dominante zijde) van de cliënt is. Tenslotte wordt er in het intakeformulier gevraagd naar de aanleiding van het bezoek waardoor er een beter beeld ontstaat tussen de de eventuele contra-indicaties en de te geven massage.

Het ingevulde webformulier blijft op de webserver van Coconuts Hosting staan totdat dit verwerkt is naar een Excel-document. Hierna word het webformulier verwijderd.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Massagepraktijk Romano Sandee op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de cadeaubonnummers en bijbehorende verstrekgegevens van de cadeaubonnen van massagepraktijk Romano Sandee tenminste vijf jaar om te kunnen blijven verifiëren of de cadeaubon nog geldig is. Wij bewaren uw naam, e-mail-adres en telefoongegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Massagepraktijk Romano Sandee. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 


U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Massagepraktijk Romano Sandee
Bedumerstraat 115a
9716 BG Groningen
Nederland
T (063) 014-2725
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon voor privacyzaken
Romano Sandee

© 2019 Romano Sandee